City Council Meeting Dates, Agendas & Minutes - 2012
Agendas
Date Download
December 27 Regular Meeting
December 13  Regular Meeting
December 5  Special Meeting
November 29  Regular Meeting
November 8  Regular Meeting
October 25  Regular Meeting
October 11 Regular Meeting
September 27  Regular Meeting
September 13  Regular Meeting
September 4  Special Meeting
August 23  Regular Meeting
August 16  Special Meeting
August 9  Regular Meeting
August 2  Special Meeting
July 24  Regular Meeting
July 12  Regular Meeting
July 3  Special Meeting
June 28  Regular Meeting 
June 14  Regular Meeting 
May 24  Regular Meeting 
May 22  Special Meeting 
May 10  Regular Meeting 
May 9  Special Meeting 
April 26  Regular Meeting 
April 12  Regular Meeting 
 March 22 Regular Meeting
 March 8     Regular Meeting
February 23   Regular Meeting
 February 9  Regular Meeting
January 26   Regular Meeting
January 12 Regular Meeting 
Minutes
Date Download
December 27 Regular Meeting 
December 13  Regular Meeting 
December 5  Special Meeting 
November 29  Regular Meeting 
November 8  Regular Meeting
October 25  Regular Meeting 
October 11     Regular Meeting
September 27  Regular Meeting 
September 13  Reguar Meeting 
September 4  Special Meeting 
August 23  Regular Meeting
August 16  Special Meeting 
August 9  Regular Meeting 
August 2  Special Meeting 
July 24  Regular Meeting 
July 12  Regular Meeting 
July 3  Special Meeting 
June 28  Regular Meeting 
June 14  Regular Meeting 
May 24  Regular Meeting 
May 22  Special Meeting 
May 10  Regular Meeting 
May 9  Special Meeting 
April 26  Regular Meeting 
April 12  Regular Meeting 
March 22   Regular Meeting
 March 8  Regular Meeting
 February 23  Regular Meeting
 February 9  Regular Meeting
January 26   Regular Meeting
January 12 Regular Meeting
powered by ezTaskTM